Cong Zhang, Jian-Qiu Huang, Qing-An Huang, Design of LC-type Passive Wireless Multi-parameter Sensor, IEEE NEMS 2013
作者:Cong Zhang, Jian-Qiu Huang, Qing-An Huang 发表日期:2013-03-01

Cong Zhang, Jian-Qiu Huang, Qing-An Huang,

Design of LC-type Passive Wireless Multi-parameter Sensor,

IEEE NEMS 2013, EI

 

东南大学微电子机械系统教育部重点实验室 版权所有
地址:南京四牌楼二号南高院(东门)MEMS教育部重点实验室 电话:025-83794642-8840 E-mail:jiangmx@seu.edu.cn